About

DT INTERIOR DESIGN

Kreativný ateliér založený od roku 2016 sa zameriava na  návrh interiéru s realizáciou, dôrazom na  sofistikovaný  vzhľad a detail. Vytváranie interiérov rôznych rozmerov, zadaní a štýlov na najvyššej úrovni.

Interiérový dizajn

Spojením interdisciplinárnych vedomostí o architektonických priestoroch je výsledkom perfektne rozpracovaný koncept projektu. Atypický dizajn nábytku navrhnutý pre špecifické potreby každého priestoru. Poskytujeme kompletné vybavenie v priestore podľa finálneho projektu.

Nehnuteľnosti

Vytváranie profesionálnych vizualizácií, ktoré chápu prostredie marketingu a sú dobre pochopené publikom  aby vytvárali pocit k predaju.

pravidlá:
Všetky autorské práva vyhradené. Zákaz kopírovania autorského práva na komerčné účely IG,BLOG, iný dizajnový WEB.

Creative studio ( Since 2016 )focusing on interior visualization with realization , an emphasis on sophisticated look and detail. Creating interiors of various sizes, assignments and styles at the highest level.

Interior design

The combination of interdisciplinary knowledge of architectural spaces results in a perfectly elaborated project concept. Atypical furniture design designed for the specific needs of each space. We provide complete equipment of the space according to the final project.

Real estate

Creating professional visualizations that understand the marketing environment and are well understood by the audience to create sales feelings.

rules:

All copyright reserved. Prohibition of copying of copyright and distribution for commercial use IG,BLOG, another WEB.